Info

Wist je dat?

Slagschaduw
Wettelijk beperkt

Slagschaduw treedt enkel op als er voldoende lichtintensiteit en zon is. De overheid legt erg strenge normen voor slagschaduw op. Slagschaduw is wettelijk beperkt tot maximum 8u/jaar, met een maximum van 30 minuten/dag. Als je weet dat één jaar 8.760 uren telt, blijkt automatisch hoe streng de norm is!

 

Slagschaduw wordt geregistreerd door een systeem dat continu voor elke betrokken woning de slagschaduwduur opvolgt. Dit systeem zet de windturbine stop bij een dreigende overschrijding van de slagschaduwnormen.

Geluidsoverlast?

Strenge geluidsnormen vastgelegd door de Vlaamse overheid


Windturbines moeten voldoen aan strenge geluidsnormen die door de Vlaamse overheid vastgelegd worden. Deze normen zijn afhankelijk van het type windturbine, de ligging van het gebied en het moment van de dag (’s nachts gelden strengere normen dan overdag).

 

Windturbines langsheen snelwegen, hoort men veelal niet omdat het beperkte geluid van de windturbine opgaat in het reeds aanwezige geluid van de snelweg. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid de voorkeur geeft aan inplantingen langsheen een snelweg.

Groene stroom

Groene stroom voor alle Oostkampse gezinnen!


Een windturbine op land produceert groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van +/- 2.000 gezinnen. Oostkamp telt een kleine 8.000 gezinnen. Windturbines nabij de E40/403 kunnen dus gans Oostkamp van groene stroom voorzien!

 

Uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Belgen voorkeur geeft aan energie uit hernieuwbare energiebronnen. Ook inwoners van Oostkamp geloven in het belang van groene energie!

 


Europees Burgemeesterconvenant

Goede intenties van ons gemeetebestuur, echter...

Het EBC is een Europees initiatief om de LOKALE ambities op vlak van energie en klimaat kracht bij te zetten. Via het EBC engageren gemeenten/steden zich om in te zetten op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie, om zo de CO2 uitstoot op hun grondgebied te verminderen.

 

Oostkamp is toegetreden tot het ‘Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen’ om samen met 8 andere gemeenten één gezamenlijk duurzaam energie actieplan op te stellen. Dit juichen we ten zeerste toe!

 

De doelstelling van dit plan is om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van het gekozen referentiejaar 2011. De CO2-uitstoot in het referentiejaar 2011 bedraagt 602.067 ton CO2-uitstoot per jaar (voor de 9 steden en gemeenten samen). Door het engagement van Oostkamp (en de 8 andere gemeenten) moeten we dus tegen 2020 120.413 ton minder CO2 uitstoten! Deze doelstelling kunnen we enkel bereiken door concrete initiatieven te nemen. Zoals het realiseren van een windenergieproject in onze gemeente!

 

Niettegenstaande Oostkamp het ECB reeds in 2015 ondertekende, ging de gemeente echter opnieuw in beroep tegen de vergunning van de provincie voor een windenergieproject aan het klaverblad E40/E403.

Vlaamse wetgeving

 

Windenergie op land is in België een regionale bevoegdheid. Het is bijgevolg de Vlaamse overheid die bepaalt waar windenergieprojecten komen in Vlaanderen. De Vlaamse overheid bepaalt de regels en legt strenge normen op. Binnen dit streng wetgevend kader moeten de projecten ontwikkeld worden.

 

Zo bepaalt de Vlaamse wetgeving o.a. dat windturbines moeten aansluiten met reeds bestaande lijninfrastructuren zoals snelwegen. De locatie rond het klaverblad aan de E40/E403 in Oostkamp beantwoordt daar dan ook optimaal aan.

 

De provincie verleende na uitvoerig onderzoek én rekening houdend met de bezwaren, een vergunning voor de bouw van 2 windmolens. En toch ging Oostkamp, ondanks alle goede intenties, weer in beroep! Reeds 15 jaar wordt getracht duurzame groene energie op het klaverblad te produceren, maar niettegenstaande er vergunningen voor windenergieprojecten zijn, is er op vandaag nog steeds een procedureslag aan de gang en is geen enkel project gerealiseerd.

Wij betreuren dit ten zeerste!

Klimaatdoelstellingen

 

Windenergie is noodzakelijk om te GROEIEN NAAR EEN DUURZAME SAMENLEVING en de vele klimaat-doelstellingen te halen :

 

Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020

- 20% minder CO2 uitstoten

- 20% minder energie verbruiken

- 20% van de energie halen uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie

 

Belgische doelstelling tegen 2020:

- 13% van de energie halen uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie

 

Wat na 2020? Klimaatdoelstellingen Parijs:

 

- Europese doelstellingen 2030:

o 40 % minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990

o 30 % verbetering van de energie-efficiëntie

o 27 % aandeel hernieuwbare energie

 

- Europese doelstellingen 2050:

o 80-95 % afname broeikasgassen

Windenergie in Oostkamp

 

Vandaag zijn er 2 concrete projecten in of nabij het klaverblad in Oostkamp: een project van 2 windturbines in de lussen en een project van 2 windturbines erbuiten.

 

Samen kunnen deze 4 windturbines groene stroom produceren voor meer dan 7.000 gezinnen, of zo goed als gans Oostkamp!

Investeer mee!

Investeer mee in de windmolen in uw buurt


Alle omwonenden van de windturbines in het klaverblad én alle inwoners van Oostkamp kunnen mee investeren in windenergie en zo ook genieten van de opbrengsten van windenergie.

 

Dit kan via de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba.

Alle informatie is te vinden op hun website.